Rekonstrukce fasády domu

Vážení vlastníci bytů,

v posledním Rozhodnutí mimo zasedání, které bylo vyhodnoceno 30.5.2021, vlastníci s podílem hlasů odpovídajícím 71% vyjádřili svůj souhlas s realizací rekonstrukce obvodového pláště domu firmou STAVOREVITA s.r.o..

Rekonstrukce fasády domu bude probíhat postupně. Zahájení stavby je plánováno 24.6.2021 vchody 3284 a 3285 z ulice Jezdecká. O zahájení stavebních prací v dalších vchodech budeme obyvatele konkrétních vchodů předem informovat. Ukončení prací je plánováno nejpozději 17.12.2021. Před zahájením prací ve Vašem vchodě je nutné vyklidit balkóny a po dobu rekonstrukce je nepoužívat z důvodu nebezpečí úrazu.

Předem se omlouváme za případné nepohodlí, zvýšenou prašnost a hluk.

Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění

Vážení vlastníci bytů,

ani v letošním roce bohužel nemůžeme s přihlédnutím ke stávající epidemiologické situaci COVID-19 uspořádat shromáždění vlastníků jednotek. Mrzí nás to hlavně z toho důvodu, že jsme přišli o možnost Vám reálně představit projekt připravované rekonstrukce obvodového pláště domu.

Stejně jako v loňském roce v nejbližších dnech obdržíte od svých zástupců vchodů Rozhodnutí mimo zasedání (dále jen “hlasování per rollam”), které schvalování na shromáždění vlastníků nahradí.

V posledním Rozhodnutí mimo zasedání, které se konalo v listopadu 2020, vlastníci s podílem hlasů odpovídajícím 59% vyjádřili svůj souhlas s realizací rekonstrukce obvodového pláště domu a vlastníci s podílem hlasů odpovídajícím 58% schválili sjednání úvěru ve výši 12 000 000,- Kč u Stavební spořitelny České spořitelny a.s.. Na základě tohoto schválení výbor uzavřel úvěrovou smlouvu a vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby. Výběrovým řízením bylo osloveno šest firem, přičemž 5 firem se výběrového řízení zúčastnilo – zaslalo cenovou nabídku (jedná se o firmy Panel-projekt, s.r.o., Stavorevita, s.r.o., Rebu-stav s.r.o., Guttenberg s.r.o. a Fasády Šimek s.r.o.). Ze zaslaných cenových nabídek výbor vybral 3 cenové nabídky s nejnižší cenou a oslovil zástupce těchto firem k osobnímu jednání. Na základě osobního jednání a po zvážení všech informací jsme zvolili jako vítěze výběrového řízení firmu STAVOREVITA, s.r.o., IČO 28710614, Budovatelů 1600, 413 01 Roudnice nad Labem s cenovou nabídkou ve výši 11 560 231,58 Kč s DPH. Cenová nabídka, včetně návrhu smlouvy o dílo je zveřejněna na webových stránkách SVJ www.svj-melnik.cz a vyvěšena na nástěnkách jednotlivých vchodů. Po realizaci této rekonstrukce získá náš bytový dům zcela novou tvář a nepochybně rovněž dojde ke zvýšení komfortu bydlení a nárůstu ceny našich bytů. Vzhledem k neustále narůstajícím cenám stavebního materiálu a ceny práce není žádoucí, abychom rekonstrukci obvodového pláště domu dále oddalovali. V tuto chvíli jsme organizačně již jenom krůček od samotné realizace stavby. Žádáme tedy o podporu v této záležitosti. V případě schválení dodavatelské firmy v tomto hlasování per rollam dojde k zahájení stavebních prací na přelomu června/července letošního roku tak, aby celá rekonstrukce byla ukončena v tomto roce ještě před začátkem zimních měsíců.

Dalším důležitým bodem tohoto hlasování per rollam je schválení změny stanov SVJ, která se týká úpravy počtu členů výboru SVJ. 23.10.2020 odstoupil z funkce člena výboru pan Soběslav Benda. Od té doby výbor funguje provizorně v pěti členech. Dalšího zájemce, který by byl ochotný přijmout funkci člena výboru, se bohužel nepodařilo zajistit. Z tohoto důvodu výbor navrhuje ke schválení změnu stanov SVJ – úprava počtu členů výboru SVJ na pět osob. Bez tohoto schválení nebude výbor usnášeníschopný.

Vážení vlastníci bytů,

předkládané hlasování per rollam je na dlouhou dobu jedním z nejdůležitějších rozhodování ohledně budoucnosti našeho domu a dle našeho názoru si zaslouží dostatečnou pozornost. Žádáme Vás tedy o účast a předem děkujeme za odevzdání vyplněného hlasování per rollam zástupci Vašeho vchodu.

Za výbor společenství Mladoboleslavská 3280-3285, Mělník

Ing. Magdalena Michalová
předseda výboru SVJ

Přílohy:

Účetní závěrka za rok 2021: účetní závěrka2_2020 účetní závěrka 2020

Rekonstrukce fasády: El.prezentace firmy STAVOREVITA Stavorevita – smlouva o dílo Představení firmy STAVOREVITA Rozpocet, Melnik, Mladobolesla vská 3280-3285, 14.04.2021

Rozpočet a plán investic pro rok 2021: Rozpočet SVJ2021s úvěrem Plán investic na rok 2021 (5)

Pozvánka na schůzi výboru – sčítání hlasů

Vážení vlastníci bytů,

dne 13.12.2020 od 18:00 hodin se koná schůze výboru SVJ, na které dojde k sečtení výsledků hlasování v Rozhodnutí mimo zasedání. Pokud máte zájem se této schůze osobně zúčastnit, žádáme o sdělení Vašeho zájmu telefonicky na tel.č. 737 464 764 nebo emailem na info@svj-melnik.cz.

Přístup na schůzi výboru bude umožněn za předpokladu dodržení stávajících epidemiologických opatření.

V souladu s čl. 12, bod 4. bude výsledek hlasování oznámen členům společenství v písemné formě, včetně přijatého usnesení.

Za výbor SVJ

Ing. Magdalena Michalová

Pozvánka na schůzi výboru 13.12.2020

Informace pro vchod 3280

Vážení vlastníci bytů ve vchodě 3280,

vzhledem k odstoupení pana Soběslava Bendy z funkce člena výboru SVJ Vás žádáme o zvolení nového zástupce Vašeho vchodu ve výboru SVJ. Pokud má někdo z Vás o tuto funkci zájem, prosím o kontaktování emailem na info@svj-melnik.cz nebo telefonicky na tel.č. 737 464 764. Funkce není vázána na vlastnictví bytů, může ji zastávat i družstevník.

Pokud se nikdo do této funkce nepřihlásí, budeme muset oslovit vlastníky v jiných vchodech nebo změnit stanovy SVJ.

Za výbor SVJ

Ing. Magdalena Michalová

Vyjádření k Rozhodnutí mimo zasedání

Vážení vlastníci bytů,

většina z Vás obdržela námitku paní Černé, že považuje hlasování v rámci Rozhodnutí mimo zasedání za neplatné.
Celou záležitost jsme ověřili u JUDr. Stránského, který k tomu vydal stanovisko, které je vloženo níže. Požadavek, aby hlasující podepisoval každou stranu listiny, z textu zákona ani z jiného předpisu nebo z dostupné judikatury nevyplývá.
Z toho důvodu považujeme stávající podepsaná Rozhodnutí mimo zasedání za zcela platné.

Přesto pro lepší průkaznost žádáme vlastníky, kteří již Rozhodnutí odevzdali zástupci vchodu, o doplnění podpisu na všech čtyřech stranách listiny. Pokud vlastníci doposud nehlasovali, žádáme o vyplnění listiny Rozhodnutí mimo zasedání a podepsání na všech čtyřech stranách listiny a o následné předání zástupci Vašeho vchodu.

Sčítání hlasu proběhne na veřejné schůzi výboru. Termín této schůze bude zveřejněn na vchodových nástěnkách a na webových stránkách SVJ. Pokud budete mít zájem se schůze zúčastnit, prosím, kontaktujte nás předem emailem na info@svj-melnik.cz. Počet osob na schůzi bude limitován podle aktuálních hygienických předpisů.

Děkujeme, že se spolu s námi podílíte na budoucí podobě našeho domu.

Za výbor SVJ

Ing. Magdalena Michalová

JUDr. Stránský

Rozhodnutí mimo zasedání

Vážení vlastníci bytových jednotek,

v nejbližších dnech obdržíte od zástupců Vašeho vchodu Rozhodnutí mimo zasedání (dále jen “per rollam”), které z důvodu stávající epidemiologické situace vČeské republice nahrazuje letošní shromáždění vlastníků, které se mělo konat v listopadu. V rámci hlasování per rollam budete schvalovat klasické návrhy usnesení, jakým je schválení výsledku hospodaření za rok 2019 a schválení rozpočtu a plánu oprav pro rok 2021. Zároveň je však letošní hlasování významné v tom, že výboru společenství končí první funkční období a je nutné schválit nové členy výboru. Všichni stávající členové výboru souhlasili s tím, že se budou znovu ucházet o znovuzvolení.
Hlasování per rollam je mimořádně důležité také v tom, že v něm předkládáme ke schválení největší investiční akci, která náš dům čeká, a to kompletní revitalizaci obvodového pláště domu. V návrhu usnesení předkládáme ke schválení rekonstrukci obvodového pláště domu a udělení souhlasu s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o několikamilionovou investici, na kterou SVJ nemá dostatek vlastních finančních prostředků, je nutné rekonstrukci financovat bankovním úvěrem, eventuálně částečně z naspořených prostředků ve fondu oprav.
Po posouzení nabídek jednotlivých bank navrhujeme ke schválení sjednání úvěru u Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. ve výši 12 000 000,- Kč, s pevnou úrokovou sazbou 1,33% p.a. a splatností 165 měsíců. Finální výše investice není stanovena, jelikož zatím nebyla zvolena firma, která bude stavbu realizovat a nemáme proto k dispozici finální cenovou nabídku. Podle stávajících informací by však měla být výše úvěru dostatečná a pokud bude cena rekonstrukce nižší, nemusíme celou výši úvěru vyčerpat a budeme splácet pouze výši úvěru, kterou skutečně vyčerpáme. Úvěr je plně bez zajištění (dům nebude zatížen zástavním právem k nemovitosti a nedojde k blokaci finančních prostředků na účtu SVJ). Úvěr bude splácen z příspěvků do fondu oprav, které zůstávají ve stávající výši (nedochází k navýšení plateb do fondu oprav).
Po vyhodnocení cenových nabídek ve výběrovém řízení bude vybraná firma a finální výše investice předložena vlastníkům ke schválení na dalším shromáždění vlastníků, které by se případně konalo v první polovině roku 2021. Samotná realizace rekonstrukce by měla být zahájena v roce 2021.

Hlasování per rollam, které obdržíte, je pro budoucnost našeho domu opravdu klíčové. Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme o maximální účast a o vyjádření svého hlasu hlasováním.

Podklady pro hlasování:
účetní závěrka 2019

Plán investic na rok 2021 (1)

Rozpočet SVJ2021

Srovnání modelací 14.10.2020 část AB

Srovnání modelací 14.10.2020 část C

25230_Havel_Společenství vlastníků Mladoboleslavská 3280-3285 Mělník_12,00 mil. Kč V2

Projektová dokumentace k rekonstrukci fasády

Shromáždění vlastníků

Shromáždění vlastníků jednotek se koná 1.10.2019 od 17:00 hodin v tanečním sále Masarykova kulturního domu v Mělníku.

Program:
1. Zahájení
2. Výsledek hospodaření za rok 2018
3. Rozpočet a plán oprav pro rok 2019 a 2020
4. Zhodnocení dokončené rekonstrukce střechy
5. Diskuse, závěr

Podklady pro hlasování:
ucetni zaverka SVJ Melnik

Plán investic na rok 2019

Plán investic na rok 2020

Rozpočet SVJ2019

Rozpočet SVJ2020

BD Veslařská 3280-85 cena 2019

Účast všech vlastníků nutná!

Rekonstrukce střechy

Dne 5.3.2019 zahájí firma STUNEX CZ, s.r.o. rekonstrukci střechy našeho domu. Veškerý stavební materiál na rekonstrukci celé střechy bude v průběhu úterý 5.3.2019 navezen a jeřábem umístěn na střechu. Z toho důvodu dojde k uzavření ulice Jezdecká před našim domem.
Po celou dobu rekonstrukce bude zajištěn náhradní příjem televizního signálu. Odsávání bytových jader nebude po dobu rekonstrukce funkční.

Prosíme obyvatele o zvýšenou opatrnost a trpělivost v průběhu stavby.

Výbor SVJ