Projekt na rekonstrukci střechy a fasády

Na základě šetření na domovních schůzích s vlastníky bytů se výbor SVJ rozhodl objednat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy a fasády budovy Mladoboleslavská 3280-3285, Mělník u Ing. Jakuba Dušátka, JD-Stavební Inženýrství s.r.o..

  • Nadpoloviční většina zúčastněných vlastníků souhlasila s objednáním projektové dokumentace na rekonstrukci střechy a fasády domu.
  • Nadpoloviční většina vlastníků, kteří se vyjádřili, souhlasila s rekonstrukcí střechy na střechu sedlového typu.

Revitalizace našeho bytového domu

Výbor společenství vlastníků bytových jednotek (dále pouze „výbor SVJ) dne 20. 6. 2017 nadpoloviční většinou schválil vypracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci bytového domu. Zatím však nedošlo ke schválení konkrétní projekční kanceláře, která projektovou dokumentaci zpracuje, ani k objednání vypracování projektové dokumentace. Výše zmíněné má být předmětem další schůze výboru, která je plánována na 23. 8. 2017.

Projektová dokumentace je prvním krokem k posouzení stavu objektu, zjištění všech nutných oprav a také základem pro přesné zacílení následné rekonstrukce. Na základě zpracované projektové dokumentace bude schopen výbor SVJ sdělit, jak bude celková rekonstrukce vypadat a řešit případné námitky s vlastníky bytových jednotek. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace budou mít vlastníci bytových jednotek v případě zájmu možnost do připravované dokumentace nahlédnout.

Odhadovaná cena rekonstrukce zatím není rovněž známa, jelikož není vypracována projektová dokumentace. Předběžně lze jenom říci, že by cena rekonstrukce neměla překročit 15 000 000 Kč. Součástí celkové ceny nebude pouze zateplení fasády domu, ale rovněž zateplení a celková oprava střechy, oprava balkónů apod.

Finanční částka bude pokryta z vlastních zdrojů SVJ a z úvěru. Financující banka nebude požadovat zástavu nemovitostí a prozatím nedojde k navýšení fondu oprav.

Výbor SVJ rovněž zvažuje možnost financování rekonstrukce bytového bloku z finančních prostředků EU, toto řešení je také v rovině jednání a opět záleží na nabídce a finanční výhodnosti pro nás.

V tuto chvíli je celý proces rekonstrukce bytového domu Mladoboleslavská 3280-3285 opravdu na začátku přípravné fáze. O realizaci kompletní rekonstrukce domu i o jejím rozsahu rozhodnou vlastníci bytových jednotek na shromáždění. Proto Vás žádáme, neberte na lehkou váhu svou účast/neúčast na shromáždění vlastníků a přijďte vyjádřit svůj názor.

Shromáždění vlastníku

Shromáždění společenství vlastníků jednotek se koná 21.3.2017 od 18:00 hodin v kongresovém sále hotelu Olympionik.

Program shromáždění:

  • Zahájení
  • Schválení nového člena výboru
  • Výsledek hospodaření
  • Schválení rozpočtu a plánu oprav
  • Schválení nového domovního řádu
  • Schválení udělení souhlasu SBD Mělník se změnou užívání jednotky 3285/13
  • Závěr

Podklady pro shromáždění budeme zde postupně zveřejňovat.

DOMOVNÍ ŘÁD Mladoboleslavská 3280-3285, Mělník

účetní závěrka

Plán investic 2017

Rozpočet SVJ2017