Rozhodnutí mimo zasedání

Vážení vlastníci bytových jednotek,

v nejbližších dnech obdržíte od zástupců Vašeho vchodu Rozhodnutí mimo zasedání (dále jen “per rollam”), které z důvodu stávající epidemiologické situace vČeské republice nahrazuje letošní shromáždění vlastníků, které se mělo konat v listopadu. V rámci hlasování per rollam budete schvalovat klasické návrhy usnesení, jakým je schválení výsledku hospodaření za rok 2019 a schválení rozpočtu a plánu oprav pro rok 2021. Zároveň je však letošní hlasování významné v tom, že výboru společenství končí první funkční období a je nutné schválit nové členy výboru. Všichni stávající členové výboru souhlasili s tím, že se budou znovu ucházet o znovuzvolení.
Hlasování per rollam je mimořádně důležité také v tom, že v něm předkládáme ke schválení největší investiční akci, která náš dům čeká, a to kompletní revitalizaci obvodového pláště domu. V návrhu usnesení předkládáme ke schválení rekonstrukci obvodového pláště domu a udělení souhlasu s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o několikamilionovou investici, na kterou SVJ nemá dostatek vlastních finančních prostředků, je nutné rekonstrukci financovat bankovním úvěrem, eventuálně částečně z naspořených prostředků ve fondu oprav.
Po posouzení nabídek jednotlivých bank navrhujeme ke schválení sjednání úvěru u Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. ve výši 12 000 000,- Kč, s pevnou úrokovou sazbou 1,33% p.a. a splatností 165 měsíců. Finální výše investice není stanovena, jelikož zatím nebyla zvolena firma, která bude stavbu realizovat a nemáme proto k dispozici finální cenovou nabídku. Podle stávajících informací by však měla být výše úvěru dostatečná a pokud bude cena rekonstrukce nižší, nemusíme celou výši úvěru vyčerpat a budeme splácet pouze výši úvěru, kterou skutečně vyčerpáme. Úvěr je plně bez zajištění (dům nebude zatížen zástavním právem k nemovitosti a nedojde k blokaci finančních prostředků na účtu SVJ). Úvěr bude splácen z příspěvků do fondu oprav, které zůstávají ve stávající výši (nedochází k navýšení plateb do fondu oprav).
Po vyhodnocení cenových nabídek ve výběrovém řízení bude vybraná firma a finální výše investice předložena vlastníkům ke schválení na dalším shromáždění vlastníků, které by se případně konalo v první polovině roku 2021. Samotná realizace rekonstrukce by měla být zahájena v roce 2021.

Hlasování per rollam, které obdržíte, je pro budoucnost našeho domu opravdu klíčové. Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme o maximální účast a o vyjádření svého hlasu hlasováním.

Podklady pro hlasování:
účetní závěrka 2019

Plán investic na rok 2021 (1)

Rozpočet SVJ2021

Srovnání modelací 14.10.2020 část AB

Srovnání modelací 14.10.2020 část C

25230_Havel_Společenství vlastníků Mladoboleslavská 3280-3285 Mělník_12,00 mil. Kč V2

Projektová dokumentace k rekonstrukci fasády

Vyjádření k Rozhodnutí mimo zasedání

Vážení vlastníci bytů,

většina z Vás obdržela námitku paní Černé, že považuje hlasování v rámci Rozhodnutí mimo zasedání za neplatné.
Celou záležitost jsme ověřili u JUDr. Stránského, který k tomu vydal stanovisko, které je vloženo níže. Požadavek, aby hlasující podepisoval každou stranu listiny, z textu zákona ani z jiného předpisu nebo z dostupné judikatury nevyplývá.
Z toho důvodu považujeme stávající podepsaná Rozhodnutí mimo zasedání za zcela platné.

Přesto pro lepší průkaznost žádáme vlastníky, kteří již Rozhodnutí odevzdali zástupci vchodu, o doplnění podpisu na všech čtyřech stranách listiny. Pokud vlastníci doposud nehlasovali, žádáme o vyplnění listiny Rozhodnutí mimo zasedání a podepsání na všech čtyřech stranách listiny a o následné předání zástupci Vašeho vchodu.

Sčítání hlasu proběhne na veřejné schůzi výboru. Termín této schůze bude zveřejněn na vchodových nástěnkách a na webových stránkách SVJ. Pokud budete mít zájem se schůze zúčastnit, prosím, kontaktujte nás předem emailem na info@svj-melnik.cz. Počet osob na schůzi bude limitován podle aktuálních hygienických předpisů.

Děkujeme, že se spolu s námi podílíte na budoucí podobě našeho domu.

Za výbor SVJ

Ing. Magdalena Michalová

JUDr. Stránský