Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění

Vážení vlastníci bytů,

ani v letošním roce bohužel nemůžeme s přihlédnutím ke stávající epidemiologické situaci COVID-19 uspořádat shromáždění vlastníků jednotek. Mrzí nás to hlavně z toho důvodu, že jsme přišli o možnost Vám reálně představit projekt připravované rekonstrukce obvodového pláště domu.

Stejně jako v loňském roce v nejbližších dnech obdržíte od svých zástupců vchodů Rozhodnutí mimo zasedání (dále jen “hlasování per rollam”), které schvalování na shromáždění vlastníků nahradí.

V posledním Rozhodnutí mimo zasedání, které se konalo v listopadu 2020, vlastníci s podílem hlasů odpovídajícím 59% vyjádřili svůj souhlas s realizací rekonstrukce obvodového pláště domu a vlastníci s podílem hlasů odpovídajícím 58% schválili sjednání úvěru ve výši 12 000 000,- Kč u Stavební spořitelny České spořitelny a.s.. Na základě tohoto schválení výbor uzavřel úvěrovou smlouvu a vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby. Výběrovým řízením bylo osloveno šest firem, přičemž 5 firem se výběrového řízení zúčastnilo – zaslalo cenovou nabídku (jedná se o firmy Panel-projekt, s.r.o., Stavorevita, s.r.o., Rebu-stav s.r.o., Guttenberg s.r.o. a Fasády Šimek s.r.o.). Ze zaslaných cenových nabídek výbor vybral 3 cenové nabídky s nejnižší cenou a oslovil zástupce těchto firem k osobnímu jednání. Na základě osobního jednání a po zvážení všech informací jsme zvolili jako vítěze výběrového řízení firmu STAVOREVITA, s.r.o., IČO 28710614, Budovatelů 1600, 413 01 Roudnice nad Labem s cenovou nabídkou ve výši 11 560 231,58 Kč s DPH. Cenová nabídka, včetně návrhu smlouvy o dílo je zveřejněna na webových stránkách SVJ www.svj-melnik.cz a vyvěšena na nástěnkách jednotlivých vchodů. Po realizaci této rekonstrukce získá náš bytový dům zcela novou tvář a nepochybně rovněž dojde ke zvýšení komfortu bydlení a nárůstu ceny našich bytů. Vzhledem k neustále narůstajícím cenám stavebního materiálu a ceny práce není žádoucí, abychom rekonstrukci obvodového pláště domu dále oddalovali. V tuto chvíli jsme organizačně již jenom krůček od samotné realizace stavby. Žádáme tedy o podporu v této záležitosti. V případě schválení dodavatelské firmy v tomto hlasování per rollam dojde k zahájení stavebních prací na přelomu června/července letošního roku tak, aby celá rekonstrukce byla ukončena v tomto roce ještě před začátkem zimních měsíců.

Dalším důležitým bodem tohoto hlasování per rollam je schválení změny stanov SVJ, která se týká úpravy počtu členů výboru SVJ. 23.10.2020 odstoupil z funkce člena výboru pan Soběslav Benda. Od té doby výbor funguje provizorně v pěti členech. Dalšího zájemce, který by byl ochotný přijmout funkci člena výboru, se bohužel nepodařilo zajistit. Z tohoto důvodu výbor navrhuje ke schválení změnu stanov SVJ – úprava počtu členů výboru SVJ na pět osob. Bez tohoto schválení nebude výbor usnášeníschopný.

Vážení vlastníci bytů,

předkládané hlasování per rollam je na dlouhou dobu jedním z nejdůležitějších rozhodování ohledně budoucnosti našeho domu a dle našeho názoru si zaslouží dostatečnou pozornost. Žádáme Vás tedy o účast a předem děkujeme za odevzdání vyplněného hlasování per rollam zástupci Vašeho vchodu.

Za výbor společenství Mladoboleslavská 3280-3285, Mělník

Ing. Magdalena Michalová
předseda výboru SVJ

Přílohy:

Účetní závěrka za rok 2021: účetní závěrka2_2020 účetní závěrka 2020

Rekonstrukce fasády: El.prezentace firmy STAVOREVITA Stavorevita – smlouva o dílo Představení firmy STAVOREVITA Rozpocet, Melnik, Mladobolesla vská 3280-3285, 14.04.2021

Rozpočet a plán investic pro rok 2021: Rozpočet SVJ2021s úvěrem Plán investic na rok 2021 (5)